اصل

از معماری پایدار است و بر این فکر یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد. از سوی دیگر به‌واسطه این اصل، یکی از وظایف طراح، جلوگیری از آلودگی محیط است. Durch die äußere form bachelorarbeit schreiben lassen auf englisch kann man die inhaltliche aussage eines textes unterstützen.